FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016

Stanje primitaka i izdataka te ostalih bitnih pokazatelja rada društva u 2016. godini.

Šifra

Oznaka

Opis

STANJE 31.12.2016

Plan -  2016

Razlika

Plan  2017

1

 

PRIMICI

41936,99

42.660,00  

723,01  

47.500,00  

11

1.

Primici od prodaje robe i pružanja usluga

7680,00

8.450,00  

770,00  

11.000,00  

111

1.1.

- prodaja literature, kalendara

264,00  

250,00  

-14,00  

1.000,00  

112

1.2.

- prodaja planinarske opreme

3.141,00  

3.000,00  

-141,00  

3.000,00  

113

1.3.

- sufinanciranje/participacija izleta

4.275,00  

4.200,00  

-75,00  

6.000,00  

114

1.4.

- ostalo nerazvrstano

0,00  

1.000,00  

1.000,00  

1.000,00  

12

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

4.895,00  

5.000,00  

105,00  

5.000,00  

13

3.

Iz javnih izvora na temelju posebnih propisa

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

14

4.

Primici od donacija

22132,00

19.200,00  

-2.932,00  

21.000,00  

141

4.1.

- iz državnog proračuna

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

142

4.2.

- iz proračuna jed. lokalne i podr. samouprave

16.300,00  

16.300,00  

0,00  

17.000,00  

143

4.3.

- od inozemnih vlada i međ. organizacija

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

144

4.4.

- od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba

4.250,00  

2.200,00  

-2.050,00  

3.000,00  

145

4.5.

- od građana i kućanstva

1.582,00  

700,00  

-882,00  

1.000,00  

146

4.6.

- iz ostalih izvora

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

15

5.

Primci od kamata i ostale financijske imovine

9,99  

10,00  

0,01  

20,00  

16

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

6300,00

10.000,00  

3.700,00  

10.480,00  

161

6.1.

- iznajmljivanje prostora planinarske kuće

6.300,00  

10.000,00  

3.700,00  

10.000,00  

162

6.2.

- iznajmljivanje opreme

0,00  

0,00  

0,00  

480,00  

163

6.3.

- ostalo

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

17

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

18

8.

Ostali primici

920,00  

0,00  

-920,00  

0,00  

2

 

IZDACI

47282,12

45.500,00  

-1.782,12  

50.000,00  

21

1.

Izdaci za radnike

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

22

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

23

3.

Izdaci za naknade volonterima

7764,53

6.760,00  

-1.004,53  

7.500,00  

231

3.1.

- Troškovi prijevoza volontera

6.233,00  

6.000,00  

-233,00  

5.000,00  

232

3.2.

- Prehrana – smještaj volontera

1.531,53  

760,00  

-771,53  

1.000,00  

233

3.3.

- Zaštitna oprema volontera i slično

0,00  

0,00  

0,00  

500,00  

234

3.4.

- Ostali troškovi volontera (osposobljavanje …)

0,00  

0,00  

0,00  

1.000,00  

24

4.

Izdaci za naknade ostalim osob. izvan RO

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

25

5.

Izdaci za usluge

4962,20

4.500,00  

-462,20  

4.700,00  

251

5.1.

- Poštanski troškovi

135,20  

200,00  

64,80  

300,00  

252

5.2.

- Komunalne usluge (voda)

847,30  

1.000,00  

152,70  

1.000,00  

253

5.3.

- Računalne usluge

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

254

5.4.

- Servis vatrogasnih aparata PK

0,00  

0,00  

0,00  

400,00  

255

5.5.

- Promidžba – web, domena i dr.

295,00  

300,00  

5,00  

500,00  

256

5.6.

- Promiđba – promo materijali, majice i dr.

2.999,70  

3.000,00  

0,30  

2.000,00  

257

5.7.

- Ostale usluge

685,00  

0,00  

-685,00  

500,00  

26

6.

Izdaci za materijal i energiju

13325,35

10.300,00  

-3.025,35  

11.400,00  

261

6.1.

- Uredski materijal

794,78  

1.000,00  

205,22  

1.500,00  

262

6.2.

- Ogrjev, Plin

411,90  

400,00   

-11,90  

300,00  

263

6.3.

- Električna energija

1.572,06  

1.500,00  

-72,06  

1.500,00  

264

6.4.

- Literatura za društvo (karte i dr.)

0,00  

0,00  

0,00  

1.000,00  

265

6.5.

- Časopisi: Hrvatski planinar, Udruga hr

595,00  

600,00  

5,00  

600,00  

266

6.6.

- Sitni inventar (planinarski dom)

4.975,15  

4.000,00  

-975,15  

3.000,00  

267

6.7.

- Sitni inventar (održavanje staza)

3.290,93  

1.800,00  

-1.490,93  

2.000,00  

268

6.8.

- Ostalo materijali

1.529,40  

1.000,00  

-529,40  

1.000,00  

269

6.9.

- Ostalo usluge

156,13  

0,00  

-156,13  

500,00  

27

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

669,44

700,00  

30,56  

1.000,00  

271

7.1.

- Kamata

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

272

7.2.

- Bankarske usluge

669,44  

700,00  

30,56  

1.000,00  

28

8.

Izdaci za dane donacije

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

29

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

6404,39

8.000,00  

1.595,61  

5.500,00  

291

9.1.

- Dugotrajna imovina planinarski dom

2.588,82  

6.500,00  

3.911,18  

4.000,00  

292

9.2.

- Dugotrajna imovina, ostalo

3.815,57  

1.500,00  

-2.315,57  

1.500,00  

210

10.

Ostali izdaci

14156,21

15.240,00  

1.083,79  

19.900,00  

211

10.1.

- Članarine MSZPP, PSKZŽ

500,00  

300,00  

-200,00  

300,00  

212

10.2.

- Članske markice HPS

2.385,00  

2.385,00  

0,00  

2.500,00  

213

10.3.

- Reprezentacija

3.754,66  

3.000,00  

-754,66  

4.000,00  

214

10.4.

- Osiguranje objekta planinarske kuće

549,80  

600,00  

50,20  

600,00  

215

10.5.

- Nabava planin. literature za članove, prodaja

0,00  

0,00  

0,00  

1.000,00  

216

10.6.

- Nabava planin. opreme za članove, prodaja

4.327,50  

4.505,00  

177,50  

3.000,00  

217

10.7.

- Sufinanciranje planinarskih izleta

2.452,00  

2.450,00  

-2,00  

4.000,00  

218

10.8.

Legalizacija PK, troškovi

0,00  

0,00  

0,00  

3.500,00  

219

10.9.

Ostali nespomenuti rashodi

187,25  

2.000,00  

1.812,75  

1.000,00  

3

 

Manjak primitaka tekuće godine

5.345,13  

 

 

 

4

 

Višak primitaka prenesen iz prethodne godine

4.639,00  

 

 

 

5

 

Dodatni podaci

0,00  

 

 

 

51

 

Stanje novčanih sredstva na računu 1.1./31.12.2017.

8.831,33  

2.760,65

 

 

52

 

Stanje novčanih sredstva u blagajni 1.1./31.12.2017.

206,87  

932,42

 

 

53

 

Obveze za neplaćene račune

0,00  

 

 

 

54

 

Preplate - plaćeni predujmovi

0,00  

 

 

 

55

 

Pogrešne uplate - storna – povrat – stanje 31.12.2016.

0,00  

 

 

 

 

 

 

0,00  

 

 

 

6

 

Prijelazni račun

0,00  

 

 

 

7

 

IZDANI RAČUNI

13.980,00  

 

 

 

 

 

Razlika (greške u računima; -0,10 >Kunagora; +0,60 Gavranović; +0,20 Strahinjčica)

0,60  

 

 

 

8

 

Stanje knjige ulaznih računa

40.569,73  

 

 

 

 

 

Priznata preplata HEP iz 2014

128,99  

 

 

 

91

 

Roba za dalnju prodaju

384,00  

 

 

 

92

 

Podmirene obveze iz prethodnog razdoblja

157,68  

 

 

 

 

 

Naplačeni računi

0,00  

 

 

 

Knjigu primitaka i izdataka, blagajne i dr. članovi društva mogu dobiti na uvid na prethodnu najavu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili kod tajnika.

Pregrada, 15.2.2017.