Financijsko poslovanje za 2014. godinu

Materijalno-financijsko izvješće za 2014. godinu

 

Opis               31.12.2013.    31.12.2014.
Vrijednost imovine:       86.927 kn     95.385 kn
  Planinarski dom 50%     81.900       80.850
  Oprema i uređaji       4.000       9.994
  Novčana sredstva       1.027       4.138

Potraživanja            134 kn       142 kn

Obaveze:            13.608 kn      0,00 kn

Prihodi:            34.599 kn     64.213 kn
   Od vlastite djelatnosti  12.950       14.550              
   Prodaja robe - literature  2.290        905
   Usluga prijevoza na izlete   -       15.545      
   Članarine          3.200       5.775
   Kamate             14         13
   Donacije iz JLS       5.000       19.700
   Donacije tvrtke      11.120       2.950
   Ostale donacije TZ; PSKZŽ           3.700 
   Donacije građana                1.075
  
Rashodi:            47.276 kn     42.449 kn
   Trošak službenih putovanja 1.308         -
   Prijevoz izleti, pošta    105       16.855
   Ostale naknade, volonteri   897        556
   Tekuće održavanje      4.399         -
   Promiđba. informiranje    770       3.130 
   Komunalne usluge       257        507
   Uredski materijal       461        766
   Materijali i sirovine   21.296       1.133
   Energija          2.249       2.295
   Sitni inventar       7.110       8.658
   Reprezentacija       5.393       1.689
   Premija osiguranja       -        549    
   Članarine          1.731       3.747
   Bankarske usluge       450        565
   Ostali financijski rashodi  100         -
   Amortizacija dugotrajne im. 1.050       2.009

     
Manjak prihoda:        12.677 kn         -
Višak prihoda:           -       21.764 kn
Manjak preneseni:       10.372 kn        - 
Višak za iduća razdoblja      -      11.392 knsmiley

*Uvid u cjelovito izvješće o materijalno-financisjkom poslovanju 2014.g., članovi mogu dobiti na sastancima Upravnog odbora ili po prethodnoj najavi.