Izvješće o radu 2012. godine

 

I Planinarski izleti 

 
Prisustvovali smo planinarskim izletima prema rasporedu Upravnog odbora od 19.12.2011. g., s manjim odstupanjima, te se uključivali u ostale izlete prema planu PSH i MS ZPP-a. 
Osim zajedničkog izleta autobusom „Kanjonom rijeke Kupe“ u Brod Moravice s PD Brezovica gdje se okupilo 30-ak naših članova, ostalih 20-ak izleta prisustvovao je manji broj članova, uglavnom od 5-10, a radilo se o jednodnevnim izletima s prijevozom u osobnom angažmanu. 
Od svibnja 2012.g., putem HPS-a je za vođenje izleta obučen jedan „vodič društvenih izleta“, tako da su ispunjene minimalne pretpostavke za organizirani odlazak u planine.
Tijekom 2012.g. organizirano smo obišli Kunagoru, Picelj, Grebengrad, Strahinjčicu, Brezovicu, Veliki Tabor – Žolekov breg, Brodmoravičko područje, Lipa-Rog, Vugrovec, Sošice, Svetu Geru, Sekuliće, Špancir pohod, Belečki planinarski put, Trakoščan i Ravnu goru, Konjšćinu, Ivančicu iz Prigorca, Sljeme, Medvedgrad, Horvatove Stube, Hunjuku i Kulmericu, a prisustvovali smo i susretima ZPP_a na Lipa-Rogu i susretima PSKZŽ na Lojzekovom izvoru.

Pohod Branje grojzdja 25.9.2012.

Na planinarskom pohodu „Branje grojzdja“ okupilo se više od 120 planinara gostiju iz trinaest planinarskih društva, te tridesetak naših članova. Obišli smo trasu od Druškovca preko Žolekovog brega do Kunagore.  Ocjena je da je organizacija i odaziv planinara bio vrlo uspješan.
 

II Održavanje planinarskih putova

Planom rada za 2012.g. obvezali smo se na:
- obilazak i čišćenje planinarskih staza od V.Tabora do Pl. Kuće i Kostela,
- obilazak i označavanje - markiranje staze Kostel - Kapuni (ZPP), 
- markacija staze Pregrada - Pl. Kuća
- markacija staze Grešna Gorica - V. Tabor
- markacija staze Kostel – Kostelgrad.
 
Staze su bile dobro markirane tako da markacije nisu obnavaljane, no početkom studenog 2012.g. zbog nevremena je došlo do rušenja i pada većeg broja stabala na planinarske staze, tako da je potreban veći angažman na njihovom otklanjanju, a biti će potrebno obnoviti i pojedine markacije.
U izdanju tvrtke SMAND, izdana je karta Hrvatsko Zagorje 04a, a u kojoj je obuhvaćeno i Kostelsko gorje. U karti su ucrtane i staze koje nisu obilježene putokaznim pločama, a radi se o obilaznoj stazi od vrha Kunagore prema Kostelgradu i prečac prema "Horvatima" sa staze PK KUnagora - Vinagora. Kako ne bi dolazilo do  zabuna na terenu, o „nemarkiranim stazama“ će se posjetitelji informirati putem našeg weba, a tijekom 2013.g. će se ažurirati naša karta staza koja se nalazi na webu, a gdje će se označiti i te staze. 
O odnosu na obilježavanje staze ZPP-a Kostel – Kapuni (ZPP-a), ista se trebala obilježiti u suradnji sa drugim društvima, svatko na svojem području, no tijekom 2012.g. nisu ostvarene pretpostavke da se ista obilježi.
 

III Planinarska kuća na Kunagori

Izrađen je raspored dežurstva u PK na Kunagori, nedjeljom i blagdanima u vremenu od 1.4 do 30.9.2012.g. Članovi su se u većini pridržavali rasporeda dežurstva uz eventualne zamjene. Vođena je knjiga dežurstva.
Tijekom godine bili smo domaćini planinarima PD Zagreb-Matica,  PD Međimurje i PD Strahinjšica koje smo vodili našim Kostelskim gorjem.
Održavana je unutrašnjost i okoliš planinarske kuće. Oštećenja na terasi – stolovima i gredama su sanirana. Osiguran je ogrjev.
Tijekom 2012.g. sklopljeno je deset ugovora za korištenje PK na Kunagori. U četiri slučaja, UO je odobrio korištenje doma bez naknade: KUD Grada Pregrade, učenicima OŠ i SŠ Pregrade, te nastavnicima aktiva zemljopisa KZŽ. 
Za iduće razdoblje je potrebno servisirati protupožarne aparate, nabaviti i postaviti sandučić s prvom pomoći, provjeriti dimnjak i električne instalacije. Prema financijskim mogućnostima, nastaviti će se sa dovršenjem novog sanitarnog čvora, zamjene napuklih crjepova i potpornog stupa na zapadnom dijelu kuće.
 

IV Rad tijela društva

1.Skupština
Skupština je održala sastanak 14.1.2012.g. Radilo se o izbornoj i izvještajnoj skupštini na kojoj je izabran predsjednik, upravni odbor, nadzorni odbor i sud časti, te prihvaćeno izvješće o radu i materijalno financijskom poslovanju 2011.g. Promjene su prijavljene Uredu državne uprave i PSH.
 
2.Predsjednik
Do 14.2.2012. g. društvo je u funkciji predsjednika predstavljao Stjepan Novačko. Po izbornoj Skupštini, te nakon izvršenih izmjena u Registru udruga, od 14.2.2012. g. društvo predstavlja i zastupa Josip Batišta. Predsjednik društvo vodi prema Statutu, a odluke se donose u neposrednoj suradnji sa UO. 
 
3. Upravni odbor
Do 14.1.2012.g. članovi UO su bili: Dominik Martinko, Vesna Vešligaj, Josip Batišta, Zlatko Šafran i Davor Rogina. 
Nakon Izborne Skupštine, novo izabrani članovi UO su: Dominik Martinko, Davor Rogina, Renata Kolar, Vesna Vešligaj, Zlatko Šafran i Zdenko Martinko. 
UO je donio odluku da je dopredsjednik Dominik Martinko, tajnik Davor Rogina a blagajnica Renata Kolar.
UO je tijekom 2012.g. je kroz redovne mjesečne sastanke vodilo društvo. O sastancima su vođeni zapisnici. 
 
4. Nadzorni odbor
Do 14.1.2012. g. u nadzornom odboru su bili Rozalija Miklaužić, Vesna Krušec i Milan Leskovar, a nakon toga Stjepan Novačko, Stanko Petek i Milan Leskovar.
Nadzorni odbor nije podnosio izvješća o svojem radu. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sastancima UO. Članovi NO su upoznati sa materijalno-financijskim poslovanjem u 2011.g. na redovnoj Skupštini 14.1.2012.g. 
 
5.Sud časti
Od 14.1.2012. g. u sudu časti su Suzana Bat, Željko Vrbanc i Tomica Biščan.
Sud časti se nije sastajao 2012.g. jer za to nije bilo potrebe. Nisu zaprimljene prijave na povrede Statuta ili planinarske etike.
 

V. Članstvo

Na dan 1.1.2012.g. u društvu je bilo upisano 75 članova. Tijekom godine upisano je novih 19 članova, a zbog neaktivnosti i na vlastiti zahtjev izbrisano je 6 članova. 
Na dan 31.12.2012. godine društvo ima 88 članova. Vodi se popis članova.
Članovima se izdaje iskaznica HPS-a i na poleđini lijepi i ovjerava članska markica HPS-a po plaćanju godišnje članarine, a koja je za 2012.g. iznosila: djeca i mladež 30,00 kn, umirovljenici 40,00 kn, te seniori 70,00 kn. 
Članarinu za 2012.g. je uplatilo 70 članova (10 umirovljenici, 20 djeca i mladež, te 40 odrasli).
 

VI. Ostalo

Tijekom 2012. g. stvarane su pretpostavke za održavanje Opće planinarske škole – osposobljavanje jednog člana za voditelja škole i vodiča društvenog izleta. Ukoliko će biti dovoljno zainteresiranih, tijekom 2013. može se početi sa provođenjem Opće planinarske škole prema pravilniku HPS-a.
Društvo je učlanjeno u MSZPP. Od četiri savjetovanja, prisustvovali smo samo jednom. Prijavili smo se za održavanje savjetovanja MS ZPP-a u III mj. 2013. g. na Kunagori, a što je prihvaćeno.
Prisustvovalo se sastancima PS KZŽ.
 
Društvo je upisano u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.
 
Materijalno – financijsko poslovanje je vođeno u skladu sa pravilima koje vrijede za neprofitne organizacije. Vođena je knjiga prihoda i rashoda, te blagajna. Podmireni su svi računi iz 2012.g., te su osigurana i namirenja dugovanja iz 2011.g. Financijsko izvješće se podnosi zasebno.
 
Održavane su web stranice www.hpd-kunagora.net i info-ormarić u Pregradi u ulici S. Radića.
 
 
Pregrada, 6.1.2013.g.