Plan materijalno - financijskog poslovanja u 2019 (usvojila Skupština 30.12.2018. godine)
HPD KUNAGORA   Broj NFO: 0197494
Vrhi Pregradski 69   Matični broj: 01249886
49218 Pregrada Šifra djelatnosti: 9499
OIB: 19919843418 IBAN: HR4923600001101510342
   
Šifra Opis stavke Rebalans 2018 Proračun
2019
3 PRIMICI 47.000,00 42.500,00
4 IZDACI 46.682,00 39.245,00
5221 Višak prihoda – preneseni 0,00 5.500,00
1111 Žiro račun    
1112 Blagajna    
1113 Prijelazni račun    
210 KUR 0,00 0,00
220 KIR 0,00 0,00
  -------------------------------------------    
3 PRIMICI 47.000,00 42.500,00
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 17.135,00 13.500,00
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 5.614,50 5.500,00
34 Prihodi od imovine 0,50 1,00
35 Prihodi od donacija 24.200,00 23.499,00
36 Ostali prihodi 50,00 0,00
  -------------------------------------------    
4 IZDACI 46.682,00 39.245,00
423 Naknade volonterima 3.000,00 2.000,00
425 Rashodi za usluge 12.353,00 8.695,00
426 Rashodi za materijal i energiju 19.404,00 13.200,00
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 8.965,00 9.000,00
  -------------------------------------------    
3 PRIMICI 47.000,00 42.500,00
3 PRIMICI 47.000,00 42.500,00
3111 Prihodi od prodaje roba  3.920,00 5.500,00
31111 Prihodi od prodaje literature, kalendara 0,00 0,00
31112 Prihodi od prodaje planinarske opreme članovima 0,00 0,00
31113 Prihodi od sufinanciranja izleta članova 3.920,00 5.000,00
31114 Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano 0,00 500,00
  -------------------------------------------    
3112 Prihodi od pružanja usluga 13.215,00 8.000,00
31121 Iznajmljivanje prostora planinarske kuće 11.400,00 6.000,00
31122 Iznajmljivanje opreme 0,00 0,00
31123 Prihodi od pripreme jednostavnh jela i pića članovima 1.815,00 2.000,00
31125 Ostali prihodi od pružanja uslugao 0,00 0,00
  -------------------------------------------    
3211 Članarine 5.614,50 5.500,00
  -------------------------------------------    
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,50 1,00
  -------------------------------------------    
35 Prihodi od donacija 24.200,00 23.499,00
35121 Dotacija Krapinsko-zagorske županije  10.000,00 10.000,00
35122 Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade 8.500,00 8.500,00
35124 Dotacija Općina Desinić 500,00 0,00
35125 Dotacija Općina Hum na Sutli 1.000,00 1.000,00
3531 Donacija Vetropack Straža d.d. 1.000,00 1.000,00
354 Prihodi od građana i kućanstava  3.200,00 2.999,00
  -------------------------------------------    
363 Ostali nespomenuti prihodi 50,00 0,00
  -------------------------------------------    
4 IZDACI 46.682,00 39.245,00
423 Naknade volonterima 3.000,00 2.000,00
4231 Troškovi prijevoza volontera 3.000,00 2.000,00
4232 Troškovi prehrane volontera 0,00 0,00
4233 Troškovi smještaja volontera 0,00 0,00
4234 Troškovi osposobljavanja volontera 0,00 0,00
4235 Ostali troškovi za volontere 0,00 0,00
  -------------------------------------------    
425 Rashodi za usluge 12.353,00 8.695,00
42511 Usluge telefona 0,00 0,00
42512 Poštanski troškovi 250,00 300,00
42514 Troškovi prijevoza na planinarske izlete 2.750,00 3.000,00
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.060,00 1.000,00
42531 Održavanje web stranice 475,00 900,00
42532 Promo majice i drugi materijali 2.665,00 100,00
42533 Promo tiskani materijali, boršure … 3.100,00 1.000,00
42534 Časopis Hrvatski planinar 300,00 300,00
42535 Časopis Udruga.hr 295,00 295,00
42536 Literatura, planinarske karte i sl. 653,00 1.000,00
42541 Troškovi za vodu PK 805,00 800,00
4255 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00
4259 Ostale usluge 0,00 0,00
  -------------------------------------------    
426 Rashodi za materijal i energiju 19.404,00 13.200,00
42611 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 900,00 1.000,00
42621 Dugotrajna imovina planinarski dom 5.260,00 4.000,00
42622 Dugotrajna imovina - planinarska oprema 5.000,00 1.500,00
42623 Ostala dugotrajna imovina 3.500,00 1.000,00
4263 Energija 1.900,00 2.200,00
42641 Sitni inventar planinarski dom 2.500,00 2.000,00
42642 Sitni inventar održavanje planinarskih staza 344,00 1.000,00
42645 Ostali sitni inventar 0,00 500,00
  -------------------------------------------    
4291 Premije osiguranja 550,00 600,00
  -------------------------------------------    
4292 Reprezentacija 5.330,00 5.000,00
42921 Reprezentacija Pohod BG 2.520,00 2.000,00
42922 Reprezentacija planinarske akcije 1.350,00 1.500,00
42923 Reprezentacija Praznik rada 160,00 500,00
42925 Ostale reprezentacije 1.300,00 1.000,00
  -------------------------------------------    
4293 Članarine 3.085,00 3.400,00
42931 Članske markice HPS 2.985,00 3.300,00
42932 Članarina MSZPP 100,00 100,00
  -------------------------------------------    
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi  0,00 0,00
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 840,00 850,00
  -------------------------------------------    
4511 Tekuće donacije 1.400,00 1.500,00
  -------------------------------------------    
462 Ostali nespomenuti rashodi 720,00 4.000,00
46241 Rashodi za literaturu, dalnja prodaja 0,00 0,00
46242 Rashodi za opremu, dalnja prodaja 0,00 0,00
46243 Ostali rashodi 720,00 500,00
  -------------------------------------------    
46244 Legalizacija objekta PK na Kunagori 0,00 3.500,00
46245 Pričuva za pokrov PK 0,00 0,00