PROGRAM RADA i FINANCIJSKI PLAN ZA 2017

Usvojila Skupština HPD Kunagora dana 9.12.2016. godine, a kada je usvojen plan rada i financijski plan za 2017. godinu.

I        PLANINARENJE

         Organizirati  i sudjelovati na više planinarskih izleta, tura i pohoda prema planu Komisije za društvene izlete u planinarska područja Hrvatskog Zagorja, Slavonije, Gorskog kotara, Samoborskog i Žumberačkog gorja, Medvednice i Velebita, te susjedne Slovenije, planinarske ture  u područje Velebita, Dinare, Biokova i Dalmacije, te susjedne Slovenije.

         Članovi društva će se pojedinačno ili organizirano priključiti organiziranim izletima i turama drugih planinarskih društva, Stanica vodiča i Hrvatskog planinarskog saveza (HPS-a), sudjelovati na susretima ZPP-a: susreti Planinarskog saveza KZŽ, dani planinara na otoku Mljetu i dr.

- Organizirati planinarski pohod „Branje grojzdja 2017“ na području Kostelskog gorja dana 24.9.2017.g., te tradicionalno druženje planinara i mještana na Praznik rada 1.5.2017.

Okvirni plan izleta do kraja 2016.g. Planirati da se najmanje 5 izleta organizira prijevoz od strane društva (prijevozom autobusom/minibusom/kombijem). Zadužuje se svi članovi da međusobno potiču posjećivanje planinarskih pohoda koje organiziraju druga planinarska društva, da sudjeluju u susretima ZPP-a, PSKZŽ i HPS.     

II       Održavanje planinarskih putova     

         - Izvršiti obilazak i čišćenje pl. staza, popravak markacija prema rasporedu Komisije za planinarske puteve, nastaviti sa stvaranjem pretpostavke za uvrštavanje vrha Kunagore kao kontrolne točke Hrvatske planinarske obilaznice, Kunagorske obilaznice.

         - Osigurati sredstva za nabavu kosilice za održavanje okoliša planinarskog doma.

         -  Pripremiti i postavit putokazne ploče/putokaze na svim značajnijim raskrižjima staza i naglim skretanjima staza.

         - Postaviti planinarske žigove na otvorenom: planinarske kuće na Kunagori, utvrde Kostelgrada, vrh Vinagore i Vražje peći.

         - Izraditi prigodnu kartu planinarskih staza na našem području, ažurirati stanje planinarskih putova, ažurirati gps tragove.

         - Započeti sa pripremama obilježavanja gpx obilaznice „7 vrhova oko Taborgrada“.

                                     

III      Održavanje planinarske kuće na Kunagori         

         - Osigurati redovno održavanje planinarske kuće na Kunagori.

         - Iznajmljivanje prostora kuće zainteresiranim pojedincima i udrugama.

         - Osigurati dežurstvo nedjeljom i blagdanom od 1.4. do 31.10.2017.

         - Uređenje okoliša planinarske kuće.

         - Poticati članstvo za rad i vođenje u Komisije za održavanje planinarske kuće na Kunagori.

 

 

 

 

IV      Rad Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Suda časti

                   - Priprema redovne izvještajne Skupštine na proljeće i krajem godine radi usvajanja plana rada i financijskog plana za iduću 2018. godinu.

         - Održati redovni kvartalni sastanci UO i druženja planinara, prisustvovanje sastancima ZPP-a -najmanje 2 puta, prisustvovanje sastancima PS KZŽ -po sazivanju.

         - Promidžba rada društva, održavanje web stranice, e-mail lista, osiguranje donacija i dr. novčanih i nenovčanih primitaka, nastaviti suradnju sa Stanicom vodiča, Crvenim križom, Turisitčkom zajednicom, Mjesnim odborom, Lovačkom udrugom Kuna Pregrada, IPA Hrvatsko zagorje i drugim udrugama čije su aktivnosti povezane sa djelatnošću i ciljevima društva.

         - Materijalno-financijsko poslovanje u skladu s propisima i zaduženjima.

         - Rad Nadzornog odbora sukladno Statutu društva, podnošenje izvješća o radu, a Suda časti po potrebi, sukladno Statutu.

         - Nastaviti sa postupkom legalizacije objekta PK na Kunagori.

 

V       Skupština društva

         - Održati redovnu Izvještajnu Skupštinu društva u prvoj polovici godine, te redovnu Skupštinu krajem godine radi donošenja financijskog plana i plana aktivnosti za iduću godinu.

        

VI      Ostalo        

         - Radi jačanja članstva, sukladno osobnim ambicijama i potrebama,  jačati rad:

         - Komisije za rad s mladima

- Komisije za zaštitu prirode

- Komisije za planinarske putove

- Komisije za održavanje planinarskog doma

- Komisije za društvene izlete.

 

         - Nastaviti sa edukacijom/osposobljavanjem markacista i planinarskih vodiča sukladno Pravilnicima HPS-a.

-Održavati web stranicu društva (tajnik). Nastaviti sa uređenjem info-ormarić u Pregardi, S. Radića (kod kioska) kako bi bio primjereno uređen ili ga ustupiti drugim udrugama ili Gradu na korištenje.

         - Pratiti natječaje i javljati se za projekte Grada/Sportske zajednice Grada Pregrade, Županije i drugih, radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti sukladno Statutu, sudjelovati u akcijama na zaštiti čovjekova okoliša i prirode, te sudjelovati u aktivnostima rada s mladima.

         Ovlašćuju se Predsjednik društva da tijekom godine, a u skladu sa ciljevima i djelatnošću društva, osmisli aktivnosti društva kroz projekte koji će se sufinancirati kroz dodjelu bespovratnih financijskih pomoći, uz pomoć donacija i slično.

 

 

Plan donio Upravi odbor 5.10.2016. a potvrdila Skupština 9.12.2016.g.

 

FINANCIJSKI PLAN

Plan se temelji na očekivanoj procjeni stanja za 2016.godinu, uvećano za ca. 10% .

 

Za neposredno korištenje sredstvima odgovoran je predsjednik društva, te sukladno članku 7. i 34. zamjenik predsjednik, tajnik i blagajnik  za potpisivanje platnih naloga, naručivanje robe i usluge, materijala i drugih sredstva za rad društva.

Predsjednik ovlašćuje voditelje Komisija za neposredno ugovaranje/naručivanje usluge, materijale i sredstva za rad Komisiji kojoj pripadaju, do visine odobrenih sredstava, a voditelja projekta za realizaciju aktivnosti projekta prema odobrenim iznosima za pojedinu stavku iz projekta, uz prethodno usuglašavanje sa predsjednikom (dopredsjednikom) ili tajnikom.

Pri ugovaranju usluga ili nabavi robe, svi su u obvezi voditi računa o pripječu primitaka, te postupati tako da društvo može normalno funkcionirati (plaćati redovne režije, dospjele račune i sl.).

 

HPD Kunagora će i tijekom 2017.g. i nadalje voditi jednostavno knjigovodstvo, i u tu svrhu voditi će potrebne Evidencije sukladno  propisima za neprofitno računovodstvo.

Blagajnica društva, sukladno članka 36. st.2. Statuta je Renata Kolar.

Blagajnički maksimum iznosi 5.000,00 kn.

           

RB

Opis

Procjena 2016

Planirano 2017

Napomena

 

PRIMICI

42.660,00

47.500,00

 

1.

Primici od prodaje robe i pružanja usluga

8.450,00

11.000,00

 

1.1.

- prodaja literature, kalendara

250,00

1.000,00

 

1.2.

- prodaja planinarske opreme

3.000,00

3.000,00

 

1.3.

- sufinanciranje/participacija izleta

4.200,00

6.000,00

 

1.4.

- ostalo nerazvrstano

1.000,00

1.000,00

 

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

5.000,00

5.000,00

 

3.

Iz javnih izvora na temelju posebnih propisa

0,00

0,00

 

4.

Primici od donacija

19.200,00

21.000,00

 

4.1.

- iz državnog proračuna

0,00

0,00

 

4.2.

- iz proračuna jed. lokalne i podr. samouprave

16.300,00

17.000,00

 

4.3.

- od inozemnih vlada i međ. organizacija

0,00

0,00

 

4.4.

- od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba

2.200,00

3.000,00

 

4.5.

- od građana i kućanstva

700,00

1.000,00

 

5.

Primci od kamata i ostale financijske imovine

10,00

20,00

 

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

10.000,00

10.480,00

 

6.1.

- iznajmljivanje prostora planinarske kuće

10.000,00

10.000,00

 

6.2.

- iznajmljivanje opreme

0,00

480,00

 

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

0,00

0,00

 

8.

Ostali primici

0,00

0,00

RASPOLOŽIVO

 

Višak preneseni (blagajna i ŽR 31.12.2016)

 

2.500,00

50.000,00

 

IZDACI

45.500,00

50.000,00

 

1.

Izdaci za radnike

0,00

0,00

 

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima

0,00

0,00

 

3.

Izdaci za naknade volonterima

6.760,00

7.500,00

 

3.1.

- Troškovi prijevoza volontera

6.000,00

5.000,00

 

3.2.

- Prehrana – smještaj volontera

760,00

1.000,00

 

3.3.

- Zaštitna oprema volontera i slično

0,00

500,00

 

3.4.

- Ostali troškovi volontera (osposobljavanje …)

0,00

1.000,00

 

4.

Izdaci za naknade ostalim osob. izvan RO

0,00

0,00

 

5.

Izdaci za usluge

4.500,00

4.700,00

 

5.1.

- Poštanski troškovi

200,00

300,00

 

5.2.

- Komunalne usluge (voda)

1.00,00

1.000,00

 

5.3.

- Računalne usluge

0,00

0,00

 

5.4.

- Servis vatrogasnih aparata PK

0,00

400,00

 

5.5.

- Promidžba – web, domena i dr.

300,00

500,00

 

5.6.

- Promiđba – promo materijali, majice i dr.

3.000,00

2.000,00

 

5.7.

- Ostale usluge

0,00

500,00

 

6.

Izdaci za materijal i energiju

10.300,00

11.400,00

 

6.1.

- Uredski materijal

1.000,00

1.500,00

 

6.2.

- Ogrjev, Plin

400,00

300,00

 

6.3.

- Električna energija

1.500,00

1.500,00

 

6.4.

- Literatura za društvo (karte i dr.)

0,00

1.000,00

 

6.5.

- Časopisi: Hrvatski planinar, Udruga hr

600,00

600,00

 

6.6.

- Sitni inventar (planinarski dom)

4.000,00

3.000,00

 

6.7.

- Sitni inventar (održavanje staza)

1.800,00

2.000,00

 

6.8.

- Ostalo materijali

1.000,00

1.000,00

 

6.9.

- Ostalo usluge

0,00

500,00

 

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

700,00

1.000,00

 

7.1.

- Kamata

0,00

0,00

 

7.2.

- Bankarske usluge

700,00

1.000,00

 

8.

Izdaci za dane donacije

0,00

0,00

 

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

8.000,00

5.500,00

 

9.1.

- Dugotrajna imovina planinarski dom

6.500,00

4.000,00

 

9.2.

- Dugotrajna imovina, ostalo

1.500,00

1.500,00

 

10.

Ostali izdaci

15.062,50

19.900,00

 

10.1.

- Članarine MSZPP, PSKZŽ

300,00

300,00

 

10.2.

- Članske markice HPS

2.385,00

2.500,00

 

10.3.

- Reprezentacija

3.000,00

4.000,00

 

10.4.

- Osiguranje objekta planinarske kuće

600,00

600,00

 

10.5.

- Nabava planin. literature za članove, prodaja

0,00

1.000,00

 

10.6.

- Nabava planin. opreme za članove, prodaja

4.505,50

3.000,00

 

10.7.

- Sufinanciranje planinarskih izleta

2.450,00

4.000,00

 

10.8.

Legalizacija PK, troškovi

0,00

3.500,00

 

10.9.

Ostali nespomenuti rashodi

2.000,00

1.000,00

 

Plan donio Upravi odbor 5.10.2016. a potvrdila Skupština 9.12.2016.g.