STATUTU DRUŠTVA

 

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada, na svojoj sjednici održanoj 18.6.2015. godine, donosi

STATUT

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „KUNAGORA“ PREGRADA

 

 

 

I. OPĆE ODDREDBE

Sadržaj Statuta

Članak 1.

Statut Hrvatskog planinarskog društva „Kunagora“ Pregrada (u daljnjem tekstu: Društvo) sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu društva; zastupanju; izgledu pečata Društva; područjima djelovanja sukladno ciljevima; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; načinu osiguranja javnosti djelovanja Društva;uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova; načinu vođenja popisa članova; tijelima Društva, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva;prestanku postojanja Društva; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka Društva; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva; teritorijalnom djelovanju Društva; znaku i izgledu znaka te o drugim pitanjima od značajna za Društvo.

 

Temeljna obilježja Društva

 

Članak 2.

(1) Društvo je prema obliku udruživanja udruga za sportsku rekreaciju građana, neprofitna pravna osoba, upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave, te Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

(2) Prema popisu ciljanih skupina, Društvo je usmjereno prema općoj populaciji građana i mladima.

(3) Područje djelovanja sukladno ciljevima je sportska rekreacija - tjelesne aktivnosti  i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije, promocija sporta i zdravog načina življenja, sportska poduka i priprema, te  ostale djelatnosti sportske rekreacije, a prema nomenklaturi sportova razvrstava se na sport planinarstvo - grana planinarenje.

(4) Područje djelovanja društva je i zaštiti okoliša i prirode, ostale djelatnosti zaštite okoliša i očuvanja prirode.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju  na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 4.

(1) Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

(2) Društvo omogućava pristup i jednaku dostupnost svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.

(3) Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima volontiranja.

 

Naziv i teritorijalno područje djelovanja

Članak 5.

(1) Naziv Društva je Hrvatsko planinarsko društvo „Kunagora“ Pregrada.

(2) Skraćeni naziv Društva je HPD „Kunagora“.

 

Članak 6.

(1) Društvo djeluje na području Grada Pregrade, Općina Hum na Sutli, Općine Desinić, te na ostalim područjima Republike Hrvatske, a radi ostvarivanja svojih ciljeva i djelatnosti može djelovati i u inozemstvu.

(2) Sjedište Društva je u Pregradi, na adresi Vrhi Pregradski 69.

 

Predstavljanje i zastupanje

Članak 7.

(1) Društvo predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik, te su ovlašteni potpisnici u ime i za račun Društvau okviru svojih ovlasti.

(2) Određene poslove zastupanja Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik mogu prenijeti na druge osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.  

(3) Društvo mogu predstavljati i drugi članovi društva, na temelju odluke Skupštine, Upravnog odbora ili ovlaštenika iz stavka 1. ovoga članka.  

 

Učlanjivanje i suradnja

Članak 8.

(1) Radi ostvarenja svojih ciljeva, Društvo se učlanjuje u Hrvatski planinarski savez, a može se učlanjivati i druge udruge (gradske ili županijske saveze – zajednice i slično), ako to pridonosi postizanju ciljeva.

(2) Društvo radi postizanja svojih ciljeva može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, trgovačkim društvima i državnim tijelima.

 

Pečat, znak i zastava

Članak 9.

(1) Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog  planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „KUNAGORA“ PREGRADA.

(2) Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

(3) Društvo za popratne administrativne poslove, održavanje manifestacija, obilježavanje vrhova, obilježavanje kontrolnih točaka i slično, može izraditi prigodne štambilje.

(3) Ukoliko se u radu i poslovanju Društva koristi više od jednog pečata iste vrste, tada svaki slijedeći nosi redni broj pečata sukladno Evidenciji pečata i štambilja Društva.

 

Članak 10.

(1) Znak društva ima oblik potkovice crvene boje s natpisom HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „KUNAGORA“ PREGRADA. Unutarnji rub potkovice obavijen je užetom. Donji rubovi potkovice vezani su vrpcom plave boje s upisanim datumom 16.4.1950. Unutar potkovice, ispod obrisa središnjeg dijela Kostelskog gorja s istaknutim vrhom Kunagore, kućom na Kunagori te Kostelgradom, nalazi se cepin, cvijet encijana, runolist i hrastov list sa dva žira.

(2) Zastava društva je svijetlo plave boje sa znakom Društva u sredini. Odnos dužine prema širini je  2:1.

Javnost rada

Članak 11.

(1) Rad Društva je javan, a ostvaruje se upoznavanjem svojih  članova i drugih zainteresiranih s programima i planovima rada, aktivnostima Društva, o materijalno-financijskom poslovanju, članstvu i drugim važnim odlukama.

(2) Obavještavanje javnosti vrši se putem usmenih obavijesti na sastancima članstva, istaknutim pisanim obavijestima na mrežnim (webu) stranicama Društva, društvenim mrežama, plakatima, lecima i slično u info-ormariću Društva, te na drugim mjestima pogodnim za oglašavanje,  putem tiska i drugih sredstava informiranja.

(3) Članstvo se može informirati i upućivanjem obavijesti, poziva, najava i slično putem e-mail liste, telekomunikacijskim sredstvom (SMS, pozivi i slično), te na druge pogodne načine.

(4) Sjednice tijela su otvorene za javnost. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu i kada se zbog osobito važnih razloga to odluči na sjednici tijela.

(5) Član koji to zatraži može dobiti neposredni uvid u izvješća, odluke i zaključke tijela Društva.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Ciljevi društva

Članak 12.

(1) Ciljevi Društva su razvijanje i unapređenje organiziranih oblika planinarstva, razvijanje tjelesne aktivnosti kroz sportsko-planinarsku rekreacijuradi očuvanja, održavanja i unaprjeđenja psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, održavanje planinarskih domova i staza,njegovanje planinarske etike, pokretanje i organiziranje djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, izgradnja ispravnog odnosa prema zaštiti okoliša i očuvanju prirode, te očuvanje povijesnih spomenika u planinama.

(2) Aktivnosti zdravstvenog usmjerenog tjelesnog vježbanja provodi se bez sudjelovanja u službenom sustavu natjecanja.

Djelatnosti društva

Članak 13.

(1) Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva su:

-        organiziranje planinarskih društvenih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,

-        planinarsko vođenje članova brdsko-planinskim područjima,

-        organizacija planinarskog putovanja za svoje članove s uključenom jednom turističkom uslugom (prijevoz ili noćenje ili prehrana članova),

-        organizacija povremenih turističkih paket aranžmana za svoje članove u trajanju do dva dana, uključivši jedno noćenje,

-        obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, obilaznica i veznih putova,

-        gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima (dom, kuća, sklonište),

-        nabava stručne planinarske literature i planinarske opreme za svoje članove,

-        organizacija opće planinarske škole prema programu Hrvatskog planinarskog saveza,

-        osposobljavanje članova putem tečajeva, seminara i praktičnih vježbi,

-        populariziranje prirodnih ljepota, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, fotografija, video i audio snimaka,izložbama, tiskom i drugim sredstvima,

-        organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,

-        propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša na izletima i susretima,

-        suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,

-        suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,

-        suradnja s poduzećima, javnim ustanovama, školama, sportskim udrugama, savezima i zajednicama, državnim, regionalnim i lokalnim institucijama i organizacijama na razvoju planinarstva te u obavljanju poslova od zajedničkog interesa,

-        pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jela za svoje članove u svojim poslovnim prostorima,

-        omogućavanje konzumacije i pripreme jela i pića u planinarskoj kući/domu kojim Društvo upravlja,

-        omogućavanje noćenja za svoje članove sukladno pravilima Hrvatskog planinarskog saveza, te

-        obavljanje i drugih aktivnosti u interesu Društva.

(2) Pod svojim članovima podrazumijevaju se sve osobe upisane u popis članstva Društva, kao i svi ostali planinari – članovi neke od planinarskih udruga učlanjenih u Hrvatski planinarski savez s važećom jedinstvenom iskaznicom Hrvatskog planinarskog saveza, te pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja.

(3) Radi ostvarenja ciljeva Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti, u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

-        izdavanje i prodaja knjiga, časopisa, dnevnika, zemljovida i drugih izdanja planinarske tematike, te

-        iznajmljivanje poslovnih prostora (planinarske kuće/doma) i planinarske opreme.

(4) Ako se u obavljanju gospodarskih djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Društva utvrđenih Statutom.

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članstvo

  Članak 14.

(1) Članom Društva postaje se dragovoljno, prihvaćanjem Statuta i pravila planinarske etike, po potpisivanju  pristupnice, uplaćene članarine za tekuću godinu i nakon izvršenog upisa u popis članova.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3) Član Društva može biti isključivo fizička osoba državljanin RH, a stranac samo ako mu je dodijeljen osobni  identifikacijski broj (OIB) od nadležnog tijela RH.

 

Članak 15.

(1) Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom s članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

(2) Član koji ne podmiri članarinu do kraja tekuće godine, briše se iz popisa članova sa zadnjim danom u godini.

 

Članska iskaznica i članarina

Članak 16.

(1) Članu Društva se izdaje članska iskaznica.

(2) Izgled i sadržaj članske iskaznice, te način izdavanje propisuje Hrvatski planinarski savez.

 

Članarina

Članak 17

(1) Visinu članarine određuje Upravni odbor.

(2) Kod uplate članarine, članu se izdaje članska markica Hrvatskog planinarskog saveza.

(2) Boja članske markice određuje njenu vrstu. Zelena za djecu i mladež do završetka redovnog školovanja - uključujući fakultet, crvena za umirovljenike bez obzira na godine života, te plava za sve ostale - seniore.

Popis članova

Članak 18.

(1) Popis članova vodi se elektronički, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, datumu prestanka članstva u Društvu, kategorizaciji članstva – prema HPS-u, adresi stanovanja, broju članske iskaznice i datumu izdavanja. Istekom kalendarske godine, vrši se ispis i ovjera popisa članova.

(2) Popis članova vodi Tajnik.

(3) Izgled evidencije popisa članova i pristupnice određuje Tajnik Društva.

(4) Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članska prava, obveze i prestanak članstva

Članak 19.

(1) Član Društva ima pravo sudjelovati u radu i aktivnostima Društva, davati prijedloge Skupštini i drugim tijelima Društva, imaju pravo birati i biti biran u tijela Društva, koristiti se opremom u vlasništvu Društva, te se koristiti povlasticama koje imaju članovi Društva sukladno odluci nadležnih tijela društva.

(2) Malodobni članovi i članovi koji nemaju poslovnu sposobnost, nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

(3) Članovi društva imaju pravo sudjelovati u sportskim aktivnostima planinarstva prema pravilima koje uređuje Hrvatski planinarski savez, te prema odlukama Društva.

 

Članak  20.

(1) Obveze člana Društva jesu baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene prema pravilima Hrvatskog planinarskog saveza i odlukama Društva, davati prijedloge i mišljenja, redovito plaćati članarinu, pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju ako je bitno za obavljanje planinarske aktivnosti, sudjelovati u akcijama održavanja planinarskih putova, održavanja planinarske kuće/doma, planinarskog vođenja, dežurstva u planinarskim objektima, te obavljati  dužnosti na koje su izabrani.

 

Članak 21.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem i smrću.

(2) Član se automatizmom briše iz popisa članova, ako do kraja tekuće godine ne uplati članarinu.

(3) O prestanku članstva zbog nepravovremenog plaćanja članarine Predsjedniku, Zamjeniku predsjednika, Tajniku ili izabranim članovima u Upravnom odboru, Nadzornom odboru ili Sudu časti, može odlučiti isključivo Skupština odlukom kojom se člana razrješava izabrane dužnosti.

(3) Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Sud časti. Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva. Skupština je obvezna odlučiti o žalbi na prvom idućem zasjedanju. Odluka Skupštine Društva je konačna.

 

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 22.

(1) Tijela Društva su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Predsjednik, Zamjeni predsjednika i Tajnik su ujedno i dužnosnici društva.

(2) U tijela Društva, osim Skupštine, mogu se izabrati isključivo članovi koji za rad u tim tijelima pokazuju zainteresiranost, i to iz redova aktivnih i zaslužnih članova Društva s višegodišnjim planinarskim iskustvom i radu u Društvu.

(3) Skupština o svojem radu donosi Poslovnik.

  

Skupština

Članak 23.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.

(2) Skupštinu čine svi poslovno sposobni i punoljetni članovi Društva.

 

Članak 24.

(1) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

(2) Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine.

(3) Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine, a po potrebi i ranije.

(4) Izvanredna skupština održava se po potrebi.

(5)Sjednice Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu.

(6) Odlukom o sazivanju Skupštine, Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto njena održavanja.

(7) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine, predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice, u roku ne kraćem od 8 dana.

(8) U slučaju isteka mandata dužnosnicima i članovima tijela Društva, Skupštinu saziva najmanje 8 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 25.

(1) Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava Zamjenik predsjednika, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

(2) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dva ovjeritelja zapisnika koje je izabrala Skupština.

(3) Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 26.

(1) Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina punoljetnih i poslovno sposobnih članova upisanih u popis u članova.

(2) Ukoliko u vrijeme zakazano za početak Skupštine sjednici ne bude nazočna natpolovična većina iz stavka 1., Skupština će zastati sa radom 15-ak  minuta, te nastaviti sa radom nakon ponovnog prebrojavanja.

(3) U slučaju iz stavka 2. Ovog članka, Skupština može raspraviti o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, a ima pravo pravovaljanog odlučivanja (moraju biti ispunjeni svi navedeni uvjeti):

- ako je tada i kroz cijelo trajanje Skupštine prisutno najmanje 12 članova s pravom

odlučivanja,

- samo o pitanjima iz predloženih točki dnevnog reda koje su unaprijed najavljene u

Pozivu/obavijesti o održavanju sjednice Skupštine (Dnevnom redu), tako da se iz

njega moglo jasno i nedvojbeno vidjeti o čemu Skupština ima raspravljati i odlučivati,

- i ako je obavijest - poziv o održavanju sjednice Skupštinu objavljena ili upućena       članovima  najmanje 8 dana prije njena održavanja.

(4) Valjanom objavom poziva iz prethodnog stavka smatra se ona obavijest ili poziv koja je članstvu javno  dostupan na webu Društva ili sa kojom su članovi upoznati na društvenim stranicama ili putem info-ormarića ili im je poziv/obavijest upućena poštom uključivši i na poznate e-mail adrese. 

(4) Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova s pravom odlučivanja.

(5) Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 27.

Skupština Društva:

-      usvaja statut Društva, njegove izmjene i dopune,

-      usvaja plan rada i financijski plan Društva,

-      raspravlja i usvaja izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini,

-      raspravlja i usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,

-      donosi pravilnike i druge odluke važne za rad Društva,

-      odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga,

-      bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Tajnika,

-      bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,

-      bira i razrješuje Upravni odbor,

-      bira i razrješuje Nadzorni odbor,

-      bira i razrješuje Sud časti,

-      odlučuje o osnivanju Komisija Društva i donosi odluku o njihovim voditeljima,

       zadaćama, pravima, obvezama i odgovornostima,

-      odlučuje o žalbama i prigovorima članova,

-      odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,

-      bira i razrješava arbitražno vijeće, te donosi pravilnik o njegovom radu, 

-      imenuje i opoziva likvidatora Društva,

-      odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za rad Društva.

 

Upravni odbor

Članak 28.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

(2) Upravni odbor Društva sastoji se od Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Tajnika i još najmanje četiri člana koje bira Skupština.

(3) Prilikom odabira članova Upravnog odbora, voditi će se računa o tome da u Upravnom odboru budu prisutni najmanje po jedan predstavnik iz svake kategorije članstva (mladih, seniora i umirovljenika), predstavnika oformljenih Komisija društva, te da oba spola budu zastupljena sa po najmanje dva člana.

(4) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

(5) U slučaju naknadnog imenovanja člana Upravnog odbora, njegov mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora.

 

Članak 29.

(1) Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

(2) Iznimno, sjednica Upravnog odbora može biti i telekonferencijska ili elektronskim putem. Odluke takve sjednice moraju se potvrditi na idućoj neposrednoj sjednici Upravnog odbora.

(3) O radu Upravnog odbora piše se skraćeni zapisnik koji vodi Tajnik ili drugi član. Zapisnik sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja, prisutnima i odsutnima sa sjednice, dnevnom redu i odlukama po točkama dnevnog reda. 

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik koji rukovodi radom sjednice.

(5) U slučaju odsutnosti Predsjednika, sjednicama Upravnog  odbora rukovodi  Zamjenik predsjednika ili Tajnik.

(6) Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom nazočnih članova.

(7) Predsjednik je u obvezi sazvati sjednicu Upravnog odbora ukoliko to pismenim prijedlogom zatraži netko od članova Upravnog odbora ili Nadzorni odbor, u roku od 8 dana, a ako on to ne učini, predlagatelj će sam sazvati sjednicu Upravnog odbora te predložiti dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

 

Članak 30.

Upravni odbor Društva:

-      utvrđuje prijedlog Statuta,

-      provodi odluke Skupštine,

-      donosi dugoročne prijedloge planova i programa rada Društva,

-      donosi prijedlog godišnjeg plana rada Društva za iduću godinu,

-       skrbi se o izvršenju usvojenog plana rada Društva,

-      donosi prijedlog financijskog plana rada društva za iduću godinu,

-      skrbi se o izvršenju usvojenog financijskog plana,

-      provodi smjernice i odluke koje je utvrdila Skupština Društva,

-      utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,

-      obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

Nadzorni odbor

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor čine predsjednik nadzornog odbora i dva člana koje je izabrala Skupština . Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

(3) Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

(4) Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 

 

Sud časti

Članak 32.

(1) Članovi Društva odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

(2) Na rad Suda časti odgovarajuće će se primjenjivati Pravilnik o sudu časti HPS-a.

 

Članak 33.

(1) Sud časti sastoji se od predsjednika suda časti i dva člana s mandatom četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

(2) Sud časti provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju, narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

(3) Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

Predsjednik

Članak 34.

(1) Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

(2) U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Zamjenik predsjednika.

(3) Zamjenika predsjednika bira Skupština, a mandat mu traje četirigodine.

 (4) Predsjednik Društva:

-      predstavlja i zastupa Društvo,

-      vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

-      skrbi se o radu Društva i radu njegovih tijela te brine o zakonitosti rada Društva,

-      odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o radu,   te prijedloga plana rada i materijalno-financijskog poslovanja za iduću godinu,

-      sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,

-      vodi skrb o imovini Društva,

-      brine o osiguranju financijskih sredstva za rad društva,

-      naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,

-      surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,

-    odlučuje o korištenju sredstava sukladno usvojenom planu,

-    organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi

      osposobljavanja članova,

-    obavlja i druge poslove u interesu Društva.

(5) Predsjednik može odlukom ili punomoći (sukladno članku 7. Ovog Statuta) ovlastiti drugu osobu društva (Zamjenika predsjednika, Tajnika, Blagajnika, voditelje Komisija, vodiče i dr.) da povremeno obavljaju pojedine poslove iz njegove nadležnosti.  

 

Tajnik Udruge

Članak 35.

(1) Tajnika bira Skupština Društva na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

(2) Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

-      skrbi o uvjetima rada i djelovanju,

-      vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,

-      obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,

-      skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,

-      skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,

-      vodi pismohranu Društva,

-      vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,

-      skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,

-      obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili su mu povjereni od strane Predsjednika društva.

 

Blagajnik Društva

Članak 36.

(1) Blagajnik Društva:

-      prikuplja godišnju članarinu,

-      vodi izmjene stanja dnevne blagajne,

-      priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,

-      vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,

-      vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i

-      u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva izvršava materijalno-financijske obveze Društva.

(2) O izboru i opozivu blagajnika, odluku donosi Predsjednik društva.

(3) Pojedine poslove vezane uz materijalno financijsko poslovanje, a u skladu sa odlukom Skupštine mogu obavljati Predsjednik, Tajnik, voditelji Komisija, dežurni u planinarskoj kući/domu,  vodiči ili drugi ovlaštenici društva.

 

Članak 37.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove, Upravni odbor može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

Razrješenje

Članak 38.

(1) Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Tajnik, te članovi Upravnog i Nadzornog odbora i Suda časti mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

-      na svoj zahtjev,

-      ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,

-      ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,

-      ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.

(2) Odluku o razrješenju donosi Skupština.

(3) Obrazloženi pisani prijedlog za razrješenje mogu dati Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 12 članova društva.

(4) Prije donošenja odluke, članu za kojeg je pokrenut postupak razrješenja mora se omogućiti da se očituje na prijedlog za razrješenje.

(5) Odluka Skupštine je konačna.

 

 

 

 

Komisije društva

Članak 39.

(1) Radi neposredne organizacije i izvršenja djelatnosti i aktivnosti svih vidova planinarske djelatnosti, na označavanju planinarskih putova, upravljanja i održavanja planinarske kuće na Kunagori, vođenju društvenih izleta, zaštite planinarske prirode i radu s mladima, u društvu se može osnovati:

- Komisija za planinarske putove,

- Komisija za upravljanje planinarskom kućom na Kunagori,

- Komisija za društvene izlete,

- Komisija za zaštitu prirode, i

- Komisija za rad s mladima.

(2) Odluku o početku rada, imenovanje i opoziv voditelja Komisije, te temeljnim zadaćama Komisije donosi Skupština.

(3) Članovi društva mogu sudjelovati u radu više Komisija. Rad u Komisiji se temelji na načelima volonterizma.

(4) Komisije nemaju svojstvo unutarnje organizacijske jedinice društva, a za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

V. LIKVIDATOR

Članak 40.

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

(2) Likvidator ne mora biti član Društva.

(3) Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

VI. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 

Članak 41.

(1) Društvo prestaje djelovati:

-      odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,

-      u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(2) U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova Skupštine.

 

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Imovina

Članak 42.

(1) Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova, iz inozemnih izvora, od novčanih sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

(2) Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 43.

(1) Društvo upravlja novčanim sredstvima i imovinom - sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

(2) Financijski plan neposredno provodi Upravni odbor, Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Tajnik, vodeći računa o uravnoteženosti prihoda i rashoda tijekom godine.

 

Članak 44.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

 

VIII. PRIZNANJA

Članak 45.

(1) Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo, zaslužnim članovima se mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja.

(2) Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

(3) Za aktivan rad i doprinos u razvoju društva, Društvo dodjeljuje pohvale, nagrade i priznanja. Iznimno za dugogodišnje članstvo i doprinos u radu društva, zaslužnom članu se može dodijeliti priznanje počasnog člana, a za višegodišnje uspješno predstavljanje i zastupanje društva i priznanje počasnog predsjednika društva.

(4) Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

           

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Arbitraža

Članak 46.

(1) Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

(2) Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

(3) Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.

(4) Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

(5) Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član može u roku od 8 dana od dana donošenja takve odluke obratiti se Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća. 

 

 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 47.

(1) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

(2) Tumačenje drugih akata Društva daje njihov donositelj.

 

Članak 48.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po ovjeri Statuta od nadležnog tijela državne uprave.

(2) Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

(3) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donesen 26.3.2004.g.

(4) Odluke i drugi akti koji su donijeti po do sada važećem Statutu, primjenjivati će se do donošenja novih pravilnika i odluka, ukoliko one nisu u suprotnosti sa ovim Statutom ili Zakonom.

(5) Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti te Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Tajnik i blagajnik koji su te poslove obavljali na dan donošenja ovog Statuta, nastavljaju sa radom do izbora članova i dužnosnika prema ovom Statutu.

 

U Pregradi, 18.6.2015.

Predsjednik

Josip Batišta