PREGRADA - VINAGORA - VELIKI TABOR

 
ažurirano 17.8.2019.
 
Polazište je u Pregradi, na Trgu Gospe Kunagorske  (190m/nv), na početku ceste prema župnom dvoru, s lijeve strane crkeve. Kreće se as. cestom uz crkvu 150m, nakon toga kod samostana skrenite lijevo na stazu uz betonsku ogradu samostana u brijeg prema šumi. U dužini od 700 m uspinjemo se stazom „Križnog puta“ do proplanka ispod vrha Japica na kojem je Planinarska kuća Kunagora (380m/nv).
 
Od Planinarske kuće nastavljamo as.cestom. Za 600m nailazimo na raskrižje pl.putova (d.u brdo za vrh Kunagore i Kostelgrad). Nastavljamo još as.cestom i za 300m skrećemo sa ceste d. na šumski put (uglavnom iste n/v). Po izlasku iz šume (700m) nailazimo na kuću sa lijeve strane i spoj sa as.cestom. Skrećemo d. na as.cestu, pratimo je prema prvom zaseoku Horvati (420m/nv), do kojih dolazimo za 400m. Za cca. 200m prolazimo zadnje kuće i nailazimo na makadam. Ovdje je putokaz. Ravno kroz šumu, put vodi prema vrhu Kunagore (522m/nv) do kojeg se dolazi za 1000m, a lijevo, kroz voćnjak pored kuće, za 50-ak m nailazimo na raskrižje poljsko-livadskih puteva . Nastavite putem pored vodovodnog šahta prema šumi (poludesno) još cca. 100 m i put ulazi u šumu. 
 
Po izlasku iz šume spuštamo se na travnati proplanak Vrljanščicu, krećemo se običnim putem uz njivu sve do prve kuće. Nailazimo na prvu kuću s lijeve strane (Sopot kbr.153) i as.cestu. Tu staza odmah iza vrta skreće d. (izbjegnite voćnjak i za 150m, prolaskom zadnje kuće i gospodarskog objekta skrenite l. (nailazimo na kotu 414,4m betonski stupić-kota se nalazi iza gospodarske  zgrade u razini tla -trave). Sa istog mjesta se pruža lijep vidik prema Vinagori, Cesargradskoj gori ... Markacija su na voćkama i stupovima. Potom slijedi 200m oštrijeg silaska livadom niz brijeg (uz drveće agacije i električne stupove) i dolazaimo na as.ceste. PAZITE! Nakon nekoliko metara spusta naićiti ćete na ograđeni dio livade. Vlasnik se obvezao da će čistiti stazu do agacije tako da će prolaz biti moguć desno, no ako to neće biti moguće, vratite se nazad do ob. kuće Sopot 153, nastavite cestom do prvog raskižja na kojem skrenite desno. Potom kada naiđete do novog križanja cesta, ponovno skrenite desno, pa prolazite pored raspela koje vam je s lijeva. S desne strane, nasuport raspela se nalazi brijeg - livade po kojoj ste se trebali spustiti (markacija na električnom stupu, a uz sam brijeg je i planinarski putokaz) Ovaj obilazak je kratak, a ako treba pitajte nekoga od mještana da vas ponovno usmjeri na planinarski put. (Napomena: Proljeće 2019. - put je prohodan)
 
Nastavak: Kad se spustite s livade, skrećemo d., pratimo cestu i za 300m nailazimo na križanje as.ceste i makadam puta s lijeve strane. Prelazimo lijevo na makadam te prolazimo još 300m makadamom. Tu  as.cesta nastavlja desno prema kućama, a mi trebamo nastaviti ravno - prijeći na zemljani put koji na ulasku vodi kroz stari šljivik i uz šumu (markacije su na voćkama). Od 2018. se kod oba skretanja nalaze putokazi).
 
Nastavljamo se spuštati putem uz šumu (drveće uz put je srušeno pa nedostaje koja markacija), a desno je livada te ponovno ulazimo u šumu, sve cca 900m, prolazimo ispod visokonaponskog dalekovoda (ovdje staza -put zna biti zarastao (stanje ljeto 2019 je zadovoljavajuće) jer elektra redovno sijeće drveće. Ako naiđete na takvu situaciju da ne možete proći, vratite se nekoliko metara nazad, pronađite ulaz u šumu te se iz šume spustite sve do livade, pratite rub šume cca.100-150m i skrenite na prvi putu koji vodi u šumu. Po ulasku u šumu trebali bi naići na markacije koje dolaze sa staze koja prolazi ispod dalekovoda). Po izlasku iz šume nailazimo na makadam cestu, gdje skrećemo d. (lijevo je put prema kući koji tu završava). Još 300m puta spusta do mosta na potoku Sopotnica, a gdje skrećemo l. prema Vražoj peći - Slapu Sopotnici, a do kojeg dolazimo za dodatnih 200m. Žig Slapa Sopotnica se nalazi u Planinarskoj kući. U podnožju, desno je urečena nadstrešnica sa stolom i klupom za 10-ak osoba.
 
Od Slapa Sopotnica (220m/nv) nastavljamo makadam putom 300m, te na prvom križanju skrećemo d. na as.cestu. Za 300m sa as.ceste treba skrenuti d. u šumu, na šumsku stazu (više usjek). Šumskom stazom nailazimo na gospodaraki objekt s lijeve strane ograđen niskonaponskom žicom za goveda (obilazimo ga s desne strane ili prolazimo kroz voćnjak te za 100 m u usponu nailazimo na ruševnu kuću i makadam cestu gdje skrećemo d. prema selu Gabrovec. Nakon 100 m nailazimo na križanje makadam putova, nastavljamo ravno-desno uz šumu (markacije na električnim stupovima s lijeve strane), te za 300m nailazimo do osamljene kuće s desne strane iza koje skrećemo l. na zemljani put u brijeg. Prolazimo pokraj napuštene vikendice prema raspelu i kući koju obilazimo s desne strane te nailazimo na makadam  cestu koja ulazi u naselje Gabrovec, hodamo istom sve do spoja sa as.cestom Pregrada-Vinagora (pojedini dio ove ceste i završetak ovog puta je sada asfaltiran), a gdje skrećemo d. prema Vinagori. Prolazimo pokraj groblja (još postoji mogućnost opskrbe vodom lijevo uz cestu), a 100m prije crkve, s l. strane nalazi se kapelica Sv.Barbare gdje se nalazi put.ploča. Nastavljamo ravno as.cestrom, prolazimo pokraj zgrade DVD-a Vinagora (lijevo uz cestu, a Škola je desno), te se spuštamo sve do raspela, a gdje na križanju skrećemo l. prema selu Martiša Vesi. Spuštamo se as. cestom pokraj kuća, a nakon toga cesta prelazi u makadam, prvo uz šumu, a potom na manjem križanju l. prema kući (prolazimo pored kbr. 64/1 Mala Gora), sve zajedno oko 1km. Nailazimo na križanje makadam putova, gdje nastavljamo ravno kroz šumu, te nakon toga, po dolasku do proplanka s desne strane - izlasku iz šume (pazite da ne odete ravno po putu),  skrećemo s makadam ceste d. na livadu uz šumu - stazu prema vidikovcu Grohot. U početku šumu obilazimo travnjakom te za oko 200 m ulazimo u šumu. Na jednom dijelu naići ćete na šumski proplanak (dužine do 100m) koji zna biti zarastao. Prođite ga ili obiđite ga s lijeva, prateći privremeno postavljene trakice. Nastavljamo šumskom stazom, a pri dolasku na put skrenite desno na put. Za oko 300m naići ćete na putokaz za Vidikovac Grohot (350m/nv) s lijeve strane a koji pruža vidik na sve strane.
 
S vidikovca se vraćamo na put, nastavljamo se spuštati makadam putem u dužini 1300m, pokraj kuća naselja Male Gore, te se po silasku spajamo sa as.cestom Desinić-Košenine (Mala Gora). Tu skrećemo l. prema Trnovcu Desinćkom (na as.cesti se za oko 30-ak m nalazi na betonski most). Nakon još 600m (prije kuće - poslovnog prostora autobusnog prijevoznika  Darko Tursa), na križanju as.c. skrećemo d. na as.cestu prema Desinić Gori - Osredku (300m/nv).  Kod DarkoTursa je za one koji više ne mogu dalje, ovdje  dobro mjesto da ih pričeka autobus koji tu može doći iz Pregrade ili Desinića, te ih nakon toga preveze do Velikog Tabora ili Grešne gorice.
 
Nastavljamo se penjati as.cestom 1000m, a kada iza kbr. 28 u Desinić Gori sa as. ceste skrećemo d.  (Nastavak as.ceste l. vodi do cisterne javnog vodovoda i mjesta Desinić).
 
Skrećemo d. i za 50m as.ceste nailazimo do kuće, ispred koje skrećemo l. na zemljani put. Spuštajući se kraj voćnjaka, vinograda i el. pastira (300m). Tu nam se pruža pogled na dvor Veliki Tabor.
 
Prije dolaska do kuće ne nastavljamo makadamom prema "usamljenoj kući" koja je desno, već skrećemo lijevo na livadu uz zarasli put koji treba obići l. livadom (150m) i spojiti se sa makadam cestom uz šumu u zaseoku „Mačkov Jarek“. Na samom spoju livade sa makadamom, d. se nalazi zavjetna kapelica (kapelica više nije  zarasla živicom pa ). Skrećemo l. (na livadi d. na el.stupovima su markacijete) te za 200m nailazimo na as.cestu gdje skrećemo d. Za 200m skrećemo s as.ceste l. na travnati put - stazu (putokaz, a slijedeća markacija na kraju livade uz potok na drveću), prolazimo preko drvenog mosta rječice Horvatska, nakon čega prelazimo l. na put uz šumu. Slijedite ga 200m, sve dok ne naiđete na markaciju koja vas upućuje okomito na put u brijeg. Potom se penjemo strminom podno Velikog Tabora (ovaj dio zna biti sklizak pa je potreban oprez) te dolazimo do šumskog puta, a nakon toga i do spoja pl. puta sa turističkom stazom „Put Veronike desiničke“. Do utvrde Veliki Tabor (335m/nv) slijedi uspon od 300m, a potom povratak do zadnjeg raskrižja  prema seoskom turizmu „Grešna gorica“, gdje se nalazi žig ZPP-a Veliki Tabor (600m). Neposredno prije, prelazimo as.cestu Desinić-Miljana, te prelazimo na brijeg Grešna gorica gdje se nalazi Taborgradska klijet istoimenog naziva.
 
Napoemna: Na nekoliko se mjesta umjesto klasičnih markacijia nalaze drveni stupići čiji je završetak u skladu s markacističkim pravilima). Markacije na stazi od Kunagore do Vinagore je posljednji put markirana u proljeće 2019., a od Vinagore do Velikot Tabora u ljeto 2017.
Vrijeme za obilazak: Pregrada - Pl.kuća 30'; Pl-kuća - Sopotki slap 1:15h; Sopotski-slap-Vinagora 45'; Vinagora-Veliki Tabor 2:30h i Veliki Tabor - Grešna Gorica 15'. Ukupno 5:30h.